» Главная  » История экономических учений  » Відповіді на питання з історії європейської інтеграції (Украина)

1. Політична і економічна інтеграція в Європі періоду середньовіччя. 4

2. Інтернаціоналізація господарського життя Європи в період середньовіччя. 5

3. Розвиток торгівельно-економічних відносин у Європі в середні віки. 6

4. Феодальні монархії Європи і їх значення в інтернаціоналізації політичного, соціального і економічного життя. 7

5. Промисловий переворот і його вплив на інтернаціоналізацію господарського життя в Європі. 8

6. Монополізація економічного (промислового) і фінансового капіталу Європи в другій половині ХІХ - початку ХХ ст. 9

7. Міжімперіалістичні суперечності в Європі і спроби їх вирішення на початку ХХ століття. 10

8. Військово-політичний розкол Європи і виникнення тенденцій до інтеграції у Європі та їх причини після другої Світової війни. 11

9. "Холодна війна" і створення військово-політичних блоків у Європі в 40-50 р. ХХ ст. 12

10. "План Маршала" і Організація Європейського економічного співробітництва, структура і компетенція. 13

11. Загострення суперечностей серед країн Європи і утворення нових інтеграційних структур в Західній Європі в 50-х рр. ХХ ст. 14

12. Європейське об'єднання вугілля і сталі: завдання і структура, компетенція. 15

13. Проблеми військово-політичної інтеграції і утворення оборонних співтовариств в Західній Європі в 50-х рр. ХХ ст. 16

14. Європейське співтовариство з атомної енергії: завдання, структура, компетенція. 17

15. Поглиблення інтеграційних процесів в Європі. Створення Європейського економічного співтовариства. 18

16. Різновекторність інтеграційних процесів в Європі в умовах створення і діяльності Європейського економічного співтовариства. 19

17. Пошуки засобів зміцнення економічного співробітництва. Утворення Європейської асоціації вільної торгівлі. 20

18. Реформування Організації Європейського економічного співробітництва. Утворення Організації економічного співробітництва і розвитку, її завдання, структура, компетенція. 21

19. Поглиблення економічного і політичного співробітництва Європейських країн в 70-90 рр. 22

20. Європейський союз - найвищий прояв Європейської інтеграції. 23

22. Україна в Європейському співтоваристві. Угода про партнерство і співробітництво між ЄС і Україною. 24

23. Становлення валютної системи Європейського співтовариства. 25

Література 26

В політичному плані період середньовіччя характеризується в основному процесами силового вирішення міжнаціональних та територіальних проблем. В умовах розпаду та загибелі Римської імперії виникла можливість по-новому перебудувати карту Європи. Створення та існування з 768 по 843 рр. імперії Карла Великого сприяло силовому об'єднанню значної частини Західної Європи. За масштабами імперія Карла Великого в Європі наближалася до розмірів Римської імперії. Якщо б нащадкам імператора вдалось зберегти цілісність даного державного утворення, сьогодні ми б мали практично єдину Європу: в імперію входили території всіх західноєвропейських країн за винятком Англії, Іспанії, Португалії і південної частини Італії.

Східноєвропейський регіон займало ще одне інтеграційне об'єднання, яке залишилося після падіння Римської імперії: Візантійська імперія (час існування - 4-15 ст.). Вона включала до себе всі країни Балканського півострова та Грецію.

Процеси феодального подрібнення, які є характерними для середньовіччя, сприяли розділенню Європи. Імперія Карла Великого, а за ній і Візантійська імперія, занепали та були розділені. До відносно миролюбних інтеграційних процесів можна віднести тільки створення в цей час Священної Римської імперії (962 - 1806), яка включала до себе території Германії, Північної Італії, Австрії, Чехії, Нідерландів. Проте Священна Римська імперія не мала міцності внутрішніх зв'язків і ефективного централізованого управління.

На заключному етапі Середньовіччя ми маємо не інтегровану, а практично розділену численними кордонами європейську спільноту, яка мала між собою серйозні політичні, династичні, економічні протиріччя.

1. Багров М.В., Олійник Я.Б., Третяк К.О., Степаненко А.В. Країни Європейського Союзу: Енциклопедичний довідник. - К., ВГЛ Обрії, 2004. - 176с.

2. Баймуратов М., Максименко С. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу: політико-правовий аналіз // Право України. - 2001. - № 10. - С. 101-104.

3. Геген Даніель. У лабіринті Європейського Союзу . - К., Основи, 1995. - 116 с.

4. Дені де Ружмон. Європа у грі. Шанс Європи. - Львів, 1998. - 273 с.

5. Ентін Лев. Інституційна структура та механізм прийняття рішень у Європейському Союзі: Навч. посібник. - К., ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. - 136с.

6. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права. Навчальний посібник. - К., Заповіт, 2001. - 386 с.

7. История экономической мысли. Курс лекций. - М., ЭКМОС, 1998. - 248 с.

8. Лановик Б. Д., Матисякевич 3. М., Матейко Р. М. Економічна історія України і, світу. - К., Вікар, 1999. - 737 с.

9. Словник-довідник Європейського Союзу / Ю. Марченко (ред.-упоряд.). - К., К.І.С., 2001. - 152с.

10. Чесноков А. Впливи процесу розширення ЄС на економіку України: кореляція негативних і позитивних чинників // Журнал європейської економіки.- Том 3 (№ 4). - 2004. - С.473.

11. Ядгаров Я.С. История экономических учений. - М., ИНФРА-М, 2000. - 320 с.

12. Яковюк І. , Трагнюк Л. , Меделяєв В. Азбука європейської інтеграції. -Харків, Апекс, 2006. - 168 с.

Примечаний нет.

"Проблемы логики и методологии в трудах К-Маркса" ( Реферат, 24 стр. )
-Афера Джона Лоу ( Реферат, 12 стр. )
:Экономическая мысль средневековья34 ( Контрольная работа, 11 стр. )
Адам Смит как экономист мануфактурного периода ( Контрольная работа, 12 стр. )
Альфред Маршалл ( Реферат, 14 стр. )
Американская и кембриджская школы ( Реферат, 20 стр. )
Американская школа маржинализма на основе учений Д.Б.Кларка ( Реферат, 12 стр. )
Американский институализм и его монопольная направленность ( Реферат, 23 стр. )
Американский монетаризм. М.Фридман ( Реферат, 13 стр. )
Анализ экономического учения Адама Смита ( Реферат, 15 стр. )
Анализ экономического учения Адама Смита ( Реферат, 15 стр. )
Английская классическая политическая экономия по У. Петти ( Реферат, 15 стр. )
Афера Джона Лоу ( Реферат, 12 стр. )
Валовой национальный продукт. Система национальных счетов ( Контрольная работа, 14 стр. )
Взгляды основных представителей маржиналистской школы 2006-19 ( Реферат, 19 стр. )
Взгляды основных представителей маржиналистской школы ( Реферат, 19 стр. )
Відповіді на питання з історії європейської інтеграції (Украина) ( Контрольная работа, 26 стр. )
Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли ( Реферат, 21 стр. )
Влияние воззрений П.К. Плокбоя на формирование кооперативных идей. Концепция общин Дж. Беллерса ( Реферат, 18 стр. )
Внешнеэкономические аспекты концепции Фридмана ( Реферат, 24 стр. )
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ ( Реферат, 23 стр. )
Возникновение маржинализма австрийская школа 2000-21 ( Реферат, 21 стр. )
Возникновение маржинализма австрийская школа ( Реферат, 21 стр. )
ВОЗНИКНОВЕНИЕ МЕЛКОБУРЖУАЗНОЙ КРИТИКИ КАПИТАЛИЗМА. СИСМОНДИ - ИДЕОЛОГ МЕЛКОЙ БУРЖУАЗИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРУДОНА ( Реферат, 23 стр. )
Возникновение теории Д. Кейнса. Содержание кейнсианской теории 7 ( Реферат, 16 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤