» Главная  » История государства и права зарубежных стран  » 3. Судзебнiк Казiмiра 1468 г. Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гадоў як зборнiкi законаў феадальнага права 8 (Белоруссия)

УВОДЗІНЫ 2

1. Адрозненне дзяржаўнага ладу ВКЛ ад дзяржаўнага ладу Вялiкага Княства Маскоўскага 3

2. Рада паноў: Вольны сейм (сойм), iх склад і функцыi. Органы мясцовага кiравання 4

3. Судзебнiк Казiмiра 1468 г. Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гадоў як зборнiкi законаў феадальнага права 8

ЗАКЛЮЧЭННЕ 13

СПІС ЛІТАРАТУРЫ 14

Сістэма кіравання краінай у ВКЛ развівалася на аснове старажытнага права, што бытавала ў Полацкім, Менскім, Навагародскім, Тураўскім і іншых княствах. Пасля заключэння Крэўскай уніі і ўсё большага збліжэння з Польшчай у арганізацыю кіравання дзяржавай сталі пераносіцца тыя рысы і формы, якія склаліся ў Польшчы.

Кіраўніком дзяржавы быў вялікі князь (гаспадар), у большасці часу ён з'яўляўся адначасова каралём Польшчы. Вялікі князь з'яўляўся таксама суддзёй, адміністратарам, галоўнакамандуючым узброеных сіл краіны. Галоўным яго абавязкам была абарона ўласнасці і тэрыторыі гаспадарства. Вялікі князь меў шырокія паўнамоцтвы: права весці міжнародныя справы, уступаць у саюзы, абвяшчаць вайну і заключаць мір, ён прызначаў на дзяржаўныя пасады і распараджаўся дзяржаўнымі маёнткамі. Яму належала права заканадаўчай ініцыятывы і за яго подпісам выдаваліся ўсе найважнейшыя заканадаўчыя акты.

Вялікі князь выбіраўся з прадстаўнікоў дома Гедымінавічаў (пазней Ягайлавічаў, ці Ягелонаў) напачатку вузкім колам найважнейшых саноўнікаў, а з канца ХV ст. - вальным (агульным) соймам з удзелам прадстаўнікоў усіх зямель. Інагурацыя (узвядзенне на пасаду, каранацыя) вялікіх князёў адбывалася ў Вільні, у касцёле святога Станіслава. На галаву новаабранага гаспадара ўскладалася мітра Гедыміна, а потым маршалак земскі ўручаў яму меч і скіпетр.

Ажыццяўляў свае паўнамоцтвы вялікі князь не аднаасобна, а з удзелам Рады, сойма і службовых асоб вярхоўнага кіравання. Прававое становішча вялікага князя літоўскага было тыповым для становішча абмежаванага феадальнага манарха.

1. Гiсторыя Беларусi: Вучэб дапам. У 2ч. Ч.1 Ад старажытных часоў - па люты 1917г. / Я.К. Новiк, Г.С. Марцуль, I.Л. Качалаў i iнш.: Пад рэд. Я.К. Новiка, Г.С.Марцуля. - 2-е выд., перапрац. i дап. - Мн.: Унiверсiтэцкае, 2006. - 416 с.

2. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. Доўнар Т.І. Издательство Амалфея. - 2009. - 400 с.

3. Ермаловіч М. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. - Менск, 2000. - 322 с.

4. Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Ч. 1 / Акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі ; [рэдакцыйная калегія : М.П. Касцюк (галоўны рэдактар) і інш.]. - Мінск : Беларусь, 1994. - 527 с.

5. Снапкоўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: вучэб.дапам.: у 2 ч. - Мінск, - 2004. - 415 с.

Примечаний нет.

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (1933-1939 гг.). ( Контрольная работа, 12 стр. )
"Афинское государство в 8-4 вв. до н.э. " ( Курсовая работа, 32 стр. )
"Декларации прав человека и гражданина" 1789 - 1793 годов". Антикоммунистическое законодательство ( Контрольная работа, 12 стр. )
"Завещание" Жана Мелье79 ( Реферат, 21 стр. )
"Завещание" Жана Мелье79 2009-21 ( Реферат, 21 стр. )
"Каролина" - Уголовно-судебное Уложение Германии ( Курсовая работа, 32 стр. )
"Надгробная речь Перикла (Фукидид. История, II, 34-46) и самооценка афинской демократии" ( Реферат, 11 стр. )
"Особенности развития феодального государства и права в странах Востока" ( Курсовая работа, 32 стр. )
"Право Германии в XIX в.: Прусское земельное уложение и Германское гражданское уложение" ( Реферат, 22 стр. )
"Салическая правда" как источник раннефеодального права ( Реферат, 17 стр. )
. Сословно-представительские учреждения в Западной Европе в средние века. ( Контрольная работа, 11 стр. )
1. Гражданство: понятие, содержание, способы приобретения и прекращения 3 ( Реферат, 16 стр. )
1. Модернизация государственного строя и последующее развитие государственного Древнего Рима в период республики……………………….3 ( Реферат, 18 стр. )
1. Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае становішча напярэдадні ўтварэння Рэчы Паспалітай…………………………………………………….3 (Белоруссия) ( Контрольная работа, 13 стр. )
1. Политическая мысль древнего Египта ( Контрольная работа, 17 стр. )
1. Характеристика Уголовного кодекса Франции 1810 года, и Французского Уголовно-процессуального кодекса 1958 года. ( Контрольная работа, 48 стр. )
1.Обычаи как источник римского права ( Контрольная работа, 22 стр. )
3. Российские реформы 60-70-х. годов (военная, судебная, городская, школьная, цензуры и др.) и их значение для социально-экономического развития белорусских земель. 8 ( Реферат, 16 стр. )
3. Судзебнiк Казiмiра 1468 г. Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гадоў як зборнiкi законаў феадальнага права 8 (Белоруссия) ( Контрольная работа, 14 стр. )
8. Науково-видавнича діяльність Фонду президентів України (Украина) ( Контрольная работа, 10 стр. )
Абсолютная монархия во Франции.Законы МануРимское договорное право ( Контрольная работа, 31 стр. )
Абсолютная монархия во Франции ( Реферат, 16 стр. )
Абсолютная монархия в Германии. Вар. 3 ( Контрольная работа, 13 стр. )
Абсолютная монархия в Западной Европе ( Реферат, 11 стр. )
АГНАТИЧЕСКОЕ И КОГНАТИЧЕСКОЕ РОДСТВО. ИСКОВОЕ ПРАВО ( Контрольная работа, 14 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤