» Главная  » Литература  » Анал¦з жыццёвага ¦ творчага шляху В.Зуёнка (Белоруссия)

Уступ

ГЛАВА І. Жыццёвы і творчы шлях В.Зуёнка

1.1. Жыццёвы шлях паэта.

1.2. Творчы шлях паэта.

1.2.1. Савецкі перыяд творчасці

1.2.2. Паэзія для дзяцей

2.1. Тэма сяброўства і любоўная лірыка.

2.2. Паэзія 60-80-х гг. : агульначалавечыя тэмы.

2.3. Праблемы нацыянальнай культуры і філасофская лірыка ў творчасці В.Зуёнка.

Заключэнне

Спіс літаратуры

Васіль Зуёнак - адзін з самых вядомых сучасных беларускіх паэтаў пакалення "шасцідзесятнікаў", на плечы якіх сёння надзейна абапіраецца ўвесь шмат'ярусны гмах нацыянаяьнай літаратуры. Яны здолелі з немалым поспехам праявіць сябе ва ўсіх яе відах і жанрах - ад паэзіі да прозы і драматургіі ўключна. Лёс гэтага пакалення ў многім драматычны і нават трагічны - жорсткая, кровапралітная вайна, пасляваенныя нягоды, жыццё ва ўмовах таталітарнай сістэмы, недахоп творчай свабоды... Нягледзячы на ўсе цяжкасці, на частыя ідэалагічныя "замаразкі", якія ў многім адмоўна адбіліся на іх літаратурна-мастацкім станаўленні, ім удалося стварыць мастацкія каштоўнасці, прызнаныя як на радзіме, так і далёка за межамі Беларусі.

Як становяцца паэтамі? Кажуць, што паэтамі нараджаюцца. Магчыма. Васіль Зуёнак- адзін з самых вядомых сучасных беларускіх паэтаў - адказвае на гэта пытанне так:

3 табою не спраўлялі мы заручын,

Сватоў не засылаў я.

Ты сама

Прыйшла аднойчы песняю нягучнай...

I з хвілі той спакою мне няма...

Паэзію не выбіраюць - яна сама выбірае. 3 Васілём Зуёнкам гэта здарылася яшчэ ў школьныя гады, калі свет упершыню адкрыўся перад ім у сваім першародным бляску і харастве, натуральнасці фарбаў жыццёвай прыгажосці, прымусіў дзівіцца зямной красе.

Першае пачуццё, звязанае з вострым адчуваннем навакольнага свету, абудзіла паэтыч-ны дар. Дзе ж гэта ўсё адбывалася? На радзіме паэта. Малая яго радзіма - вёска Мачулішчы Крупскага раёна Мінскай вобласці, якая знаходзіца якраз у цэнтральнай частцы Беларусі. Прарода тут надзіва багатая.

Праз Крупскі раён цячэ некалькі жывапсных рэчак. У паэме В. Зуёнка "Сяліба" ёсць радкі: "Две ракі, як дзве рукі, Сялібу абдымалі". Гэта Эса і Нача, паміж якімі знаходзяцця родныя мясціны. Паэт навекі парадніўся з сваёй "сялібай", якая з першых год жыцця фармавала яго чалавечыя якасці, характар, садзейнічала станаўленню ўласцівых яму здольнасцей, выяўленню духоўнага патэнцыялу.

Спрадвечная сялянская замля:

Мачулішча...

Відаць, і пры Ярыле

Ільны ў нас сеялі,

Вымочвалі ў Мачыле.

Бель-кужаль пралі, ткалі, вышывалі,

Кашулі ў кайстры напамінкамі клалі...

Сёння мы вельмі ўважліва адносімся да паэтаў, якія пішуць пра надзённасць, пра тое, што хвалюе кожнага грамадзяніна, асабліва калі гэты паэт - сучаснік, ёсць магчымасць пазнаёміцца з вельмі блізкімі да сённяшняга дня выпуску зборнікаў і больш усебакова, іншымі вачыма паглядзець на праблемы сучаснага чалавека. Такія звесткі і такі погляд можна ўбачыць ў вершах В.Зуёнка.

Гэта сучасны паэт, таму пра яго творчасць і жыццёвы шлях напісана вельмі мала, а творчасць часцей разглядаецца толькі па адной якой-небудзь тэматычнай групе. Напрыклад, Заяц Н. разглядае экалагічную тэму, ды і то не падрабязна.

Вядома, што В.Зуёнак пачынаў як паэт для дзяцей. Пісаў ён сапраўды цікавыя вершы, якія з захапленнем чытаюць і дарослыя, бо напісаны яны выдатна і займальна, з вялікай доляй гумару. Марціновіч А. у кнізе "Святло ліхтарыка: Выбраныя старонкі гісторыі беларускай дзіцячай літаратуры" прысвяціў артыкул В.Зуёнку і пачатку яго творчасці - вершам, прысвечаным дзецям, прыведзены 3 вершы для дзяцей.

Творчасць В.Зуёнка вывучалі Гніламёдаў У., які прысвяціў гэтаму манаграфію "Праўда зерня: Творчы партрэт В.Зуёнка", у якой рознабакова і тэматычна разнастайна разглядаюцца вершы паэта. Шпакоўскі Я. пісаў многа артыкулаў пра пісьменнікаў сучаснасці, прысвяціў ён артыкул і В.Зуёнку ў кнізе "Узрушанасць: Артыкулы пра сучасную беларускую паэзію". Прысвечаны ён у асноўным тэме прыроды і святкаванням народных гулянняў. Упамінаецца зборнік "Нача", у якім вершы з 1955 - 1974гг.

Вядома, што пра жыццё і творчасць паэтаў ўспамінаюць пасля іх смерці, а да гэтага мала каго цікавяць творы (толькі вузкае кола сяброў) . Таму мэтай нашай курсавой работы будзе больш грунтоўнае даследаванне паэзіі сучаснага паэта В.Зуёнка, а для дасягнення пастаўленай мэты мы вылучаем наступныя задачы:

- тэкстуальнае знаёмства са зборнікамі вершаў паэта;

- знаёмства з працамі па творчасці і жыццёвым шляху паэта;

- вылучэнне асноўных тэм творчасці паэта ў апрацаваных зборніках;

- даследаванне творчай спадчыны В.Зуёнка.

1. Барадулін Р. Недзе слова шукае мяне.//Маладосць . - 1995.-№6.

2. Беларуская літаратура 20 ст.: Вучэбны дапаможнік. М.І.Мішчанчук, І.С.Шпакоўскі. - Мн., 2001.- 264с.

3. Высокае неба ідэала. - Мн., 1979.

4. Гісторыя беларускай літаратуры 20 ст. У 4т. Т.4. Кн. 1(1966 - 1985). -Мн., 2002. -928с.

5. Гніламёдаў У. Праўда жыцця: Творчы партрэт Васіля Зуёнка. - Мн., 1992. - 143с.

6. Гніламёдаў У. Васілю Зуёнку - 60. // ЛіМ. - 1995. - №6.

7. Заяц Н. Элегія жыцця: Лірычная проза В.Зуёнка" // РС. -2005. -№6.

8. Заяц Н. Экалагічная праблематыка ў лірыцы В.Зуёнка. // РС. - 2005. - №1.

9. Зуёнак В. Выбраныя творы: У2т. Т.1. Гронка цішыні. - Мн., 1996. - 446с.

10. Зуёнак В. Лукам'е: Вершы і паэма. - Мн., 1984. - 110с.

11. Зуёнак В. Нача: Лірыка. - Мн., 1975. - 256с.

12. Зуёнак В. Пісьмы з гэтага свету: Вершы. -Мн., 1995. - 174с.

13. Зуёнак В. Світальныя птушкі: Вершы і паэма. - Мн., 1982. - 159с.

14. Зуёнак В. Час вяртання: Вершы. - Мн., 1981. - 160с.

15. Зуёнак В. Чорная лесвіца: Вершы, паэма. - Мн., 1992. - 159с.

16. Ля аднаго вогнішча: Літ. - крыт. артыкулы. -Мн., 1984. - 168с

17. Марціновіч А. Святло чароўнага ліхтарыка: Выбраныя старонкі гісторыі беларускай дзіцячай літаратуры. Кн.2. -Мн., 1998. - 198с.

18. Нуждзіна Т. Песні далёкай ніць... // Наша слова. -2005. - 6 ліп. - №25.

19. Пісьмянкоў А. Шэсць рэчак В.Зуёнка. // ЛіМ.- 2000. - 24 чэрв.

20. Творчасць В.Зуёнка:Узаемадзеянне лірычнага і эпічнага.Рэд.В.Н.Заяц.-Мн.,2006.-21с.

21. Шпакоўскі Я. Узрушанасць:Артыкулы пра сучасную беларускую паэзію.-Мн.,1978.

Примечаний нет.

«Образ Катерины глазами читателей разных эпох (по драме Островского «Гроза») ( Контрольная работа, 6 стр. )
«Отец Горио» Бальзака. Шекспировские мотивы. ( Контрольная работа, 11 стр. )
«Тихий Дон»: эпическое самопознание истории и личности ( Контрольная работа, 17 стр. )
«ЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕ – ТЕМА ТВОРЧЕСТВА В.БЫКОВА» ( Контрольная работа, 6 стр. )
«Чтобы понять меланхолию города надо быть ребенком» (архитектура Санкт-Петербурга) ( Контрольная работа, 7 стр. )
"Б.В. Заходер - детский поэт и переводчик зарубежной литературы" ( Реферат, 16 стр. )
"Божественная комедия" Данте. Проблемы, идеи, особенности композиции ( Реферат, 16 стр. )
"Василий Тёркин" А.Т. Твардовского - поэтическая эпопея войны. Современное прочтение ( Дипломная работа, 66 стр. )
"Взрослое" и "детское" в романе Д.Дефо "Робинзон Крузо" Характеристика произведения Дж. Свифта "Путешествия Гулливера" ( Контрольная работа, 10 стр. )
"ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" ( Дипломная работа, 75 стр. )
"ВОЛЬНОСТИ СВЯТОЙ" В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА И А. Н. РАДИЩЕВА ( Дипломная работа, 78 стр. )
"Воскресение" - новый тип романа в творчестве Л.Н.Толстого. ( Дипломная работа, 95 стр. )
"Горе от ума" А.С.Грибоедова ( Контрольная работа, 9 стр. )
"Детские поэтические сборники Саши Черного" "Детские поэтические сборники Саши Черного" ( Дипломная работа, 79 стр. )
"Дон Кихот" как пародия на рыцарский роман 6 ( Контрольная работа, 14 стр. )
"Евгений Онегин"- опера и роман " ( Курсовая работа, 29 стр. )
"Если с другом вышел в путь" (По лирике А.С.Пушкина) ( сочинение, 9 стр. )
"ЖАНР РОМАНА РИМСКОЙ И ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ" 2011-19 ( Реферат, 19 стр. )
"ЖАНР РОМАНА РИМСКОЙ И ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ" ( Реферат, 19 стр. )
"Жанр сонета (от европейских истоков к русскому Серебряному веку) на факультативных занятиях по литературе в средней школе" ( Дипломная работа, 87 стр. )
"Жанр сонета (от европейских истоков к русскому Серебряному веку) на факультативных занятиях по литературе в средней школе" 2010-87 ( Дипломная работа, 87 стр. )
"За чертой милосердия" е434 ( Контрольная работа, 15 стр. )
"Здесь я не нужна. Там я невозможна" (М. Цветаева) ( Курсовая работа, 32 стр. )
"Здравый смысл" теории Раскольникова 66775 ( Контрольная работа, 16 стр. )
"Кадеты" - заря становления человеческой личности. "Юнкера": вторая ступень подготовки будущих офицеров ( Дипломная работа, 103 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤