» Главная  » Социальная работа  » Історія виникнення соціальної держави (Украина)

Вступ 3

1. ПОХОДЖЕННЯ ТА СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ДЕРЖАВ У ЄВРОПІ ТА США 4

2. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНІ ЧАСИ 10

Висновки 15

Література 16

Споконвічне виконання державою функції здійснення загальних справ надає підстав для визнання властивої для неї соціальної діяльності одним з неодмінних аспектів її сутності. Це означає, що окрім традиційного розрізнення за формами, держави відрізняються одна від одної ще й характером, обсягом та змістом виконуваної ними соціальної функції і засобами її реалізації. За цим критерієм заведено розрізняти: поліцейську, ліберальну і соціальну держави.

Сьогодні є значно актуальним розгляд формування концепції "соціальної держави" як якісно нового етапу у процесі розвитку і вдосконалення вчення про правову державу. Розпочавши з демократизації політичної сфери, громадянське суспільство з часом закономірно приходить до аналогічних процесів в економічній і соціальній сферах. Як наслідок, протягом двохсотлітньої історії розвитку теорії правової держави простежується еволюція поглядів на співвідношення держави і особистості з точки зору виконання державою соціальних обов'язків перед особистістю і суспільством - від їх повного заперечення ліберальною державою і до їх конституційного визнання соціальною державою. Теоретична конструкція соціальної держави складалася поступово, відповідно до усвідомлення громадянським суспільством об'єктивної потреби в зміні сутності держави. Цей процес супроводжувався теоретичними пошуками, практичними експериментальними діями, спільною та солідарною діяльністю усіх груп населення країни.

1. Конституція України (Нова редакція). - Закон України від 08.12.2004 N 2222-IV (2222-15) / Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2005. - №2.

2. Ганслi Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. - К., 1996. - 237с.

3. Дарендорф Р. От социального государства к цивилизованному сообществу. // Полис. - 1993. - N 5. - С. 37- 41.

4. Котюк В. О. Основи держави і права. Навчальний посібник. - К., Атіка, 2001. - 432 с.

5. Куценко В.І., Удовиченко В. П., Остафійчук Я. В. Соціальна держава: проблеми теорії, методології, практики. - К., Заповіт, 2003. - 228с.

6. Сіленко А., Коляденко В. Соціальна держава: Тернистий шлях до визнання: Світовий досвід і перспективи України. - Одеса, ТЄС, 2002. - 357 с.

7. Сіленко А. О. Соціальна держава: територія перемін. - Одеса, Видавничий центр УДАЗ, 2000. - 278с.

8. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. - Харків, Консум, 2001. - 656 с.

9. Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики. - К., МАУП, 2002. - 200 с.

10. Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии права и государства. - М., 1994. - 254с.

11. Яковюк І.В. Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення: Автореферат дисертації. - Харків., 2000. - 19с.

Примечаний нет.

Исследование социально-психологических условий реабилитации в РЦ "Преображение" ( Контрольная работа, 10 стр. )
Исследование технологий социальной работы ( Реферат, 17 стр. )
Исследовать основные факторы и условия возникновения и развития теории социальной работы в России и за рубежом ( Реферат, 18 стр. )
Исследовать ценности и цели социальной работы, их взаимосвязь и взаимовлияние ( Реферат, 16 стр. )
Истоки и причины социального сиротства в современной России и пути его преодоления ( Реферат, 9 стр. )
Истоки и причины социального сиротства в современной России и пути его преодоления. ( Реферат, 23 стр. )
Исторические корни возникновения и развития социальной работы в России ( Курсовая работа, 25 стр. )
История благотворительности в России ( Курсовая работа, 35 стр. )
История возникновения социальной педагогики 2007-37 ( Курсовая работа, 37 стр. )
История возникновения социальной педагогики ( Курсовая работа, 37 стр. )
История становления и развития социальной работы за рубежом ( Дипломная работа, 76 стр. )
История становления и развития социальной работы за рубежом ( Дипломная работа, 74 стр. )
История становления и развития социального призрения в России 20 ( Курсовая работа, 29 стр. )
Исчисление и выплата пенсий по праву социального обеспечения ( Контрольная работа, 13 стр. )
Історичні етапи становлення правової бази соціальної роботи (Украина) ( Реферат, 15 стр. )
Історія виникнення соціальної держави (Украина) ( Реферат, 16 стр. )
Какие существуют этические нормы социального работника по отношению к своим коллегам? 7895 ( Контрольная работа, 22 стр. )
Какова правовая основа взаимодействия координационных комитетов содействия занятости населения и государственных органов, органов местного самоуправления? ( Контрольная работа, 21 стр. )
Классификация основных методов исследования в социальной работе ( Контрольная работа, 22 стр. )
Княжеская и частная благотворительность на Руси ( Контрольная работа, 13 стр. )
Коммерческая деятельность в системе социального обслуживания населения ( Реферат, 24 стр. )
Коммерческая деятельность центра социальной помощи семье и детям ( Реферат, 18 стр. )
Конвертацию пенсионных прав пенсионеров и застрахованных лиц по ФЗ ( Контрольная работа, 19 стр. )
Конституционные гарантии, реализации прав и свобод: правовое закрепление, понятие и сущность, особенности обеспечения гарантий для военнослужащих ( Дипломная работа, 38 стр. )
Консультирование как технология социальной работы. Основные направления, система методов ( Курсовая работа, 40 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤