» Главная  » Социология  » Соціологічне дослідження на тему: "Алкоголізм і наркоманія в житті студентів" (Украина)

1. Соціалізація. Основні групи факторів суспільного життя. 3

2. Структура та основні елементи програми соціологічного дослідження. 6

3. Соціологічне дослідження на тему: "Алкоголізм і наркоманія в житті студентів". 9

Література 17

Термін "соціалізація" був вперше використаний американським соціологом Ф. Гідінгсоном ще в 1887 році і означав "процес розвитку соціальної природи або характеру індивіда", "підготовку людського матеріалу до соціального життя" .

Сьогодні поняття "соцiалiзацiя" розглядається як сукупність процесів, через якi людина протягом свого життя набуває знання, ставлення, цінності та форми поведінки, що є суттєвими для ефективної участі у суспільних взаємовідносинах.

Враховуючи те, що такі знання людина отримує в суспільстві і через спілкування з іншими індивідами, можна сказати, що соцiалiзацiя - це тi процеси соціальної взаємодії, через які людина набуває особистість та опановує спосіб життя у своєму суспільстві.

Соціалізація - це складний процес, який має велику кількість параметрів і характеристик, описується сукупністю критеріїв та обмежень. Цей процес здійснюється за етапами, і на кожному етапі діють особливі інституції: сім'я, школа, неформальні об'єднання, трудові колективи, творчі об'єднання й т. ін. Кожний із них здійснює на індивіда певні впливи. Те, що впливає на індивіда прийнято називати факторами. Фактор (від лат. factor - діючий) - причина, рушійна сила процесу, одна з головних умов його здійснення.

Фактори соцiалiзацiї - це ті чинники, які перетворюють народжену дитину у соціальну істоту, формують в неї все необхідне для життя у суспільстві та сприяють появі умов здійснення соціалізації.

Фактори соціалізації складають оточення людини, впливають на її розвиток. На думку деяких дослідників основними факторами соціалізації є: макрофактори, мезофактори, мікрофактори.

Макрофактори: космос, планета, світ, держава, суспільство - впливають на соціалізацію усіх людей планети або великих груп людей, що живуть у певній державі.

1. Западно-европейская социология ХІХ века: О.Конт, Д.С.Милль, Г.Спенсер. -М., 1996. - 352с.

2. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: навчальний посібник. - К., МАУП, 1999. - 344 с.

3. Маковецький А. М. Західна соціологія та її найважливіші напрями і школи. - Чернівці, Рута, 2003. - 344с.

4. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. - Харьков, Торсинг, 2000. - 432 с.

5. Рабочая книга социолога. - М., Едиториал, 2003. - 477с

6. Соболев В. А., Сердюк А. А. Наркомания как объект социологического анализа //Вісник Харківського державного університету. Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи". - Харків, 2000. - № 492. - С. 167-172.

7. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. - М., ИНФРА-М-НОРМА, 1998. - 488 с.

8. Соціологія: короткий енциклопедичний словник (уклад. В.І. Волович та ін.). - К., Український центр духовної культури, 1998. - 377 с.

9. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: учебное пособие. - К., МАУП, 2000. - 304 с.

10. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. - Львів, Кальварія, 1996.- 302 с.

11. Щепанський Я. Элементарные понятия социологии. - М., Прогресс, 1969. - 299 с.

12. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. - М., Наука, 1987. - 331с.

13. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. - М., Наука, 2000. - 596 с.

14. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. - Харків, Константа, 1996. - 245 с.

Примечаний нет.

Анализ основных этапов конфликта ( Контрольная работа, 10 стр. )
Анализ особенностей системы социального обеспечения во время Великой Отечественной войны ( Реферат, 21 стр. )
Анализ особенностей электорального поведения на Северном Кавказе..16 ( Курсовая работа, 38 стр. )
Анализ особенностей деятельности Комитета социальной защиты населения при администрации Ванинского района, а так же подведомственных ему учреждений ( Дипломная работа, 57 стр. )
Анализ понятия "аномия" ( Реферат, 22 стр. )
Анализ понятия "аномия" 2009-22 ( Реферат, 22 стр. )
Анализ понятия гражданское общество и его трактовка теоретиком гражданского общества Д. Локком ( Реферат, 17 стр. )
Анализ проблем и роли образования в России, выявление причин создания нового экспериментального образовательного учреждения ( Доклад, 7 стр. )
Анализ проблемы взаимодействия и взаимовлияния личности и общественной среды ( Реферат, 18 стр. )
Анализ программы "ДЕТИ РОССИИ" ( Реферат, 17 стр. )
Анализ результатов анкетирования детей по методике "Цветик - семицветик" е453 ( Контрольная работа, 9 стр. )
Анализ результатов исследования 35242 ( Дипломная работа, 74 стр. )
Анализ системы эксплуатации жилых зданий Ленинского района г. Новосибирска а77454 ( Дипломная работа, 98 стр. )
Анализ ситуации лоббирования в Краснодарском крае 1 ( Реферат, 20 стр. )
Анализ ситуации на рынке туристических услуг, предоставляемых туристическими комплексами в Горном Алтае еу354242 ( Курсовая работа, 53 стр. )
Анализ содержания программы "Дети- России" ( Реферат, 22 стр. )
Анализ состояния жилищной сферы Ленинского района г. Новосибирска за 2005-2006 гг гш675 ( Контрольная работа, 1 стр. )
Анализ социально - экономического положения г. Екатеринбурга ( Курсовая работа, 36 стр. )
Анализ социально-политической конфликтной ситуации в регионе. к344 ( Контрольная работа, 14 стр. )
Анализ социально-политической конфликтной ситуации в Новосибирской области ( Контрольная работа, 11 стр. )
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 578-лн7 ( Контрольная работа, 16 стр. )
Анализ социально-экономического положения г. Тулы. Теоретические аспекты развития территории ( Дипломная работа, 107 стр. )
Анализ социально-экономического положения г. Тулы. . Проектные мероприятия по развитию территории ( Дипломная работа, 107 стр. )
Анализ социально-экономического положения г. Тулы ( Дипломная работа, 107 стр. )
Анализ социального действия от Вебера до Парсонса 2002-23 ( Реферат, 23 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤