» Главная  » Социология  » Соціологічне дослідження на тему: "Алкоголізм і наркоманія в житті студентів" (Украина)

1. Соціалізація. Основні групи факторів суспільного життя. 3

2. Структура та основні елементи програми соціологічного дослідження. 6

3. Соціологічне дослідження на тему: "Алкоголізм і наркоманія в житті студентів". 9

Література 17

Термін "соціалізація" був вперше використаний американським соціологом Ф. Гідінгсоном ще в 1887 році і означав "процес розвитку соціальної природи або характеру індивіда", "підготовку людського матеріалу до соціального життя" .

Сьогодні поняття "соцiалiзацiя" розглядається як сукупність процесів, через якi людина протягом свого життя набуває знання, ставлення, цінності та форми поведінки, що є суттєвими для ефективної участі у суспільних взаємовідносинах.

Враховуючи те, що такі знання людина отримує в суспільстві і через спілкування з іншими індивідами, можна сказати, що соцiалiзацiя - це тi процеси соціальної взаємодії, через які людина набуває особистість та опановує спосіб життя у своєму суспільстві.

Соціалізація - це складний процес, який має велику кількість параметрів і характеристик, описується сукупністю критеріїв та обмежень. Цей процес здійснюється за етапами, і на кожному етапі діють особливі інституції: сім'я, школа, неформальні об'єднання, трудові колективи, творчі об'єднання й т. ін. Кожний із них здійснює на індивіда певні впливи. Те, що впливає на індивіда прийнято називати факторами. Фактор (від лат. factor - діючий) - причина, рушійна сила процесу, одна з головних умов його здійснення.

Фактори соцiалiзацiї - це ті чинники, які перетворюють народжену дитину у соціальну істоту, формують в неї все необхідне для життя у суспільстві та сприяють появі умов здійснення соціалізації.

Фактори соціалізації складають оточення людини, впливають на її розвиток. На думку деяких дослідників основними факторами соціалізації є: макрофактори, мезофактори, мікрофактори.

Макрофактори: космос, планета, світ, держава, суспільство - впливають на соціалізацію усіх людей планети або великих груп людей, що живуть у певній державі.

1. Западно-европейская социология ХІХ века: О.Конт, Д.С.Милль, Г.Спенсер. -М., 1996. - 352с.

2. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: навчальний посібник. - К., МАУП, 1999. - 344 с.

3. Маковецький А. М. Західна соціологія та її найважливіші напрями і школи. - Чернівці, Рута, 2003. - 344с.

4. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. - Харьков, Торсинг, 2000. - 432 с.

5. Рабочая книга социолога. - М., Едиториал, 2003. - 477с

6. Соболев В. А., Сердюк А. А. Наркомания как объект социологического анализа //Вісник Харківського державного університету. Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи". - Харків, 2000. - № 492. - С. 167-172.

7. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. - М., ИНФРА-М-НОРМА, 1998. - 488 с.

8. Соціологія: короткий енциклопедичний словник (уклад. В.І. Волович та ін.). - К., Український центр духовної культури, 1998. - 377 с.

9. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: учебное пособие. - К., МАУП, 2000. - 304 с.

10. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. - Львів, Кальварія, 1996.- 302 с.

11. Щепанський Я. Элементарные понятия социологии. - М., Прогресс, 1969. - 299 с.

12. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. - М., Наука, 1987. - 331с.

13. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. - М., Наука, 2000. - 596 с.

14. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. - Харків, Константа, 1996. - 245 с.

Примечаний нет.

Анализ социального действия от Вебера до Парсонса ( Реферат, 23 стр. )
Анализ социальной работы с молодежью в Новосибирской области средствами общественных объединений к3453 ( Дипломная работа, 105 стр. )
Анализ социальной структуры общества ( Реферат, 18 стр. )
Анализ социальной структуры современного российского общества ( Курсовая работа, 37 стр. )
Анализ социальной структуры города Новосибирска ( Контрольная работа, 12 стр. )
Анализ социальных конфликтов ( Реферат, 10 стр. )
Анализ социологических подходов к "демонстративному" потреблению 2007-37 ( Курсовая работа, 37 стр. )
Анализ социологических подходов к "демонстративному" потреблению ( Курсовая работа, 37 стр. )
Анализ социологических концепций представителей формальной школы социологии ( Курсовая работа, 24 стр. )
Анализ специфики и особенности социализации ( Реферат, 26 стр. )
Анализ статьи Большаковой О.А. "Оплачиваемая работа в жизни студентов" ( Контрольная работа, 6 стр. )
АНАЛИЗ СТАТЬИ Р.О. РЫЖОВА "К ОЦЕНКЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ДИНАМИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ И ПОСЛЕДСТВИЙ БЕЗДОМНОСТИ" ( Контрольная работа, 24 стр. )
Анализ сущности эксперимента как метода исследования ( Реферат, 16 стр. )
Анализ теоретических оснований концепции информационного общества ( Курсовая работа, 34 стр. )
Анализ ток-шоу А. Малахова "Пусть говорят" к24131 ( Курсовая работа, 63 стр. )
Анализ управленческой деятельности ГОУ СОШ №702 ( Дипломная работа, 94 стр. )
АНАЛИЗ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА 899 ( Контрольная работа, 21 стр. )
Анализ уровня жизни населения в регионах Сибирского федерального округа и определение основных направлений его улучшения ( Дипломная работа, 80 стр. )
Анализ уровня финансирования социальной защиты в Российской Федерации6 ( Курсовая работа, 39 стр. )
Анализ финансовых методов, влияющих на уровень качества жизни населения в России8 ( Курсовая работа, 31 стр. )
Анализ финансовых методов, влияющих на уровень качества жизни населения в России8 2009-31 ( Курсовая работа, 31 стр. )
Анализ форм и способов преступлений и правонарушений при осуществлении деятельности паевых инвестиционных фондов к242111 ( Дипломная работа, 82 стр. )
Анализ функционирования семейных детских домов в России и за рубежом ( Курсовая работа, 41 стр. )
Анализ эмпирических данных ( Контрольная работа, 14 стр. )
Анализ, проектирование и нормирование трудового процесса ( Дипломная работа, 81 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤