» Главная  » Социология  » Соціологічне дослідження на тему: "Алкоголізм і наркоманія в житті студентів" (Украина)

1. Соціалізація. Основні групи факторів суспільного життя. 3

2. Структура та основні елементи програми соціологічного дослідження. 6

3. Соціологічне дослідження на тему: "Алкоголізм і наркоманія в житті студентів". 9

Література 17

Термін "соціалізація" був вперше використаний американським соціологом Ф. Гідінгсоном ще в 1887 році і означав "процес розвитку соціальної природи або характеру індивіда", "підготовку людського матеріалу до соціального життя" .

Сьогодні поняття "соцiалiзацiя" розглядається як сукупність процесів, через якi людина протягом свого життя набуває знання, ставлення, цінності та форми поведінки, що є суттєвими для ефективної участі у суспільних взаємовідносинах.

Враховуючи те, що такі знання людина отримує в суспільстві і через спілкування з іншими індивідами, можна сказати, що соцiалiзацiя - це тi процеси соціальної взаємодії, через які людина набуває особистість та опановує спосіб життя у своєму суспільстві.

Соціалізація - це складний процес, який має велику кількість параметрів і характеристик, описується сукупністю критеріїв та обмежень. Цей процес здійснюється за етапами, і на кожному етапі діють особливі інституції: сім'я, школа, неформальні об'єднання, трудові колективи, творчі об'єднання й т. ін. Кожний із них здійснює на індивіда певні впливи. Те, що впливає на індивіда прийнято називати факторами. Фактор (від лат. factor - діючий) - причина, рушійна сила процесу, одна з головних умов його здійснення.

Фактори соцiалiзацiї - це ті чинники, які перетворюють народжену дитину у соціальну істоту, формують в неї все необхідне для життя у суспільстві та сприяють появі умов здійснення соціалізації.

Фактори соціалізації складають оточення людини, впливають на її розвиток. На думку деяких дослідників основними факторами соціалізації є: макрофактори, мезофактори, мікрофактори.

Макрофактори: космос, планета, світ, держава, суспільство - впливають на соціалізацію усіх людей планети або великих груп людей, що живуть у певній державі.

1. Западно-европейская социология ХІХ века: О.Конт, Д.С.Милль, Г.Спенсер. -М., 1996. - 352с.

2. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: навчальний посібник. - К., МАУП, 1999. - 344 с.

3. Маковецький А. М. Західна соціологія та її найважливіші напрями і школи. - Чернівці, Рута, 2003. - 344с.

4. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. - Харьков, Торсинг, 2000. - 432 с.

5. Рабочая книга социолога. - М., Едиториал, 2003. - 477с

6. Соболев В. А., Сердюк А. А. Наркомания как объект социологического анализа //Вісник Харківського державного університету. Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи". - Харків, 2000. - № 492. - С. 167-172.

7. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. - М., ИНФРА-М-НОРМА, 1998. - 488 с.

8. Соціологія: короткий енциклопедичний словник (уклад. В.І. Волович та ін.). - К., Український центр духовної культури, 1998. - 377 с.

9. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: учебное пособие. - К., МАУП, 2000. - 304 с.

10. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. - Львів, Кальварія, 1996.- 302 с.

11. Щепанський Я. Элементарные понятия социологии. - М., Прогресс, 1969. - 299 с.

12. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. - М., Наука, 1987. - 331с.

13. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. - М., Наука, 2000. - 596 с.

14. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. - Харків, Константа, 1996. - 245 с.

Примечаний нет.

"Мотивация просоциального поведения" нук32 ( Контрольная работа, 15 стр. )
"Наркомания в общественной жизни" ( Курсовая работа, 34 стр. )
"Нарушения воспитательной функции семьи" ец222 ( Контрольная работа, 20 стр. )
"Организация социальной помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию на примере ГУ "Хабаровский краевой центр социальной адаптации граждан, попавших в экстремальную ситуацию" ( Контрольная работа, 1 стр. )
"Организация социальной помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию на примере ГУ "Хабаровский краевой центр социальной адаптации граждан, попавших в экстремальную ситуацию" 242ыы ( Контрольная работа, 1 стр. )
"Основные факторы, влияющие на здоровье человека" е34222 ( Контрольная работа, 11 стр. )
"Основы эмпирического изучения социальных явлений и процессов" 24123111 ( Курсовая работа, 32 стр. )
"Особенности взаимоотношений родителей и подростков-наркоманов" 3424224 ( Курсовая работа, 41 стр. )
"Особенности мотивации учения в младшем школьном возрасте. Примерная программа формирования мотивации учения в младшем школьном возрасте" нук424222 ( Контрольная работа, 18 стр. )
"Особенности социальной перцепции в простых и сложных культурах" е353334 ( Контрольная работа, 14 стр. )
"Особенности социализации детей младшего школьного возраста в неполной семье" е3532вв ( Курсовая работа, 40 стр. )
"Отношение к бракам и разводам студентов РГТЭУ" ( Реферат, 19 стр. )
"Отношение к киноискусству студентов РГТЭУ"7 ( Контрольная работа, 20 стр. )
"Помощь воспитанникам в личной саморегуляции" ну533 ( Контрольная работа, 21 стр. )
"Понимающая социология" и концепция "идеальных типов" М. Вебера ( Реферат, 16 стр. )
"Проблема происхождения государства" у Канта и Гоббса ( Курсовая работа, 38 стр. )
"ПРОБЛЕМА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ" еук2224 ( Контрольная работа, 29 стр. )
"Проблемы адаптации учеников в новом классном коллективе" е3522444 ( Курсовая работа, 33 стр. )
"Проблемы разводов и анализ их причин" еу3242 ( Контрольная работа, 24 стр. )
"ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ ДОМЕ" 44е4 ( Контрольная работа, 18 стр. )
"Профессиональное самоопределение как этап профессиональной социализации" н45353 ( Курсовая работа, 32 стр. )
"Психологические основы выбора профессии на примере медицинских специальностей" к2й42322 ( Курсовая работа, 43 стр. )
"Психология безработного" е332 ( Курсовая работа, 63 стр. )
"Речевые нарушения у детей и их коррекция" е324 ( Контрольная работа, 9 стр. )
"Родительский пример как механизм формирования личности ребенка" ( Реферат, 17 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤