» Главная  » Социология  » Соціологічне дослідження на тему: "Алкоголізм і наркоманія в житті студентів" (Украина)

1. Соціалізація. Основні групи факторів суспільного життя. 3

2. Структура та основні елементи програми соціологічного дослідження. 6

3. Соціологічне дослідження на тему: "Алкоголізм і наркоманія в житті студентів". 9

Література 17

Термін "соціалізація" був вперше використаний американським соціологом Ф. Гідінгсоном ще в 1887 році і означав "процес розвитку соціальної природи або характеру індивіда", "підготовку людського матеріалу до соціального життя" .

Сьогодні поняття "соцiалiзацiя" розглядається як сукупність процесів, через якi людина протягом свого життя набуває знання, ставлення, цінності та форми поведінки, що є суттєвими для ефективної участі у суспільних взаємовідносинах.

Враховуючи те, що такі знання людина отримує в суспільстві і через спілкування з іншими індивідами, можна сказати, що соцiалiзацiя - це тi процеси соціальної взаємодії, через які людина набуває особистість та опановує спосіб життя у своєму суспільстві.

Соціалізація - це складний процес, який має велику кількість параметрів і характеристик, описується сукупністю критеріїв та обмежень. Цей процес здійснюється за етапами, і на кожному етапі діють особливі інституції: сім'я, школа, неформальні об'єднання, трудові колективи, творчі об'єднання й т. ін. Кожний із них здійснює на індивіда певні впливи. Те, що впливає на індивіда прийнято називати факторами. Фактор (від лат. factor - діючий) - причина, рушійна сила процесу, одна з головних умов його здійснення.

Фактори соцiалiзацiї - це ті чинники, які перетворюють народжену дитину у соціальну істоту, формують в неї все необхідне для життя у суспільстві та сприяють появі умов здійснення соціалізації.

Фактори соціалізації складають оточення людини, впливають на її розвиток. На думку деяких дослідників основними факторами соціалізації є: макрофактори, мезофактори, мікрофактори.

Макрофактори: космос, планета, світ, держава, суспільство - впливають на соціалізацію усіх людей планети або великих груп людей, що живуть у певній державі.

1. Западно-европейская социология ХІХ века: О.Конт, Д.С.Милль, Г.Спенсер. -М., 1996. - 352с.

2. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: навчальний посібник. - К., МАУП, 1999. - 344 с.

3. Маковецький А. М. Західна соціологія та її найважливіші напрями і школи. - Чернівці, Рута, 2003. - 344с.

4. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. - Харьков, Торсинг, 2000. - 432 с.

5. Рабочая книга социолога. - М., Едиториал, 2003. - 477с

6. Соболев В. А., Сердюк А. А. Наркомания как объект социологического анализа //Вісник Харківського державного університету. Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи". - Харків, 2000. - № 492. - С. 167-172.

7. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. - М., ИНФРА-М-НОРМА, 1998. - 488 с.

8. Соціологія: короткий енциклопедичний словник (уклад. В.І. Волович та ін.). - К., Український центр духовної культури, 1998. - 377 с.

9. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: учебное пособие. - К., МАУП, 2000. - 304 с.

10. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. - Львів, Кальварія, 1996.- 302 с.

11. Щепанський Я. Элементарные понятия социологии. - М., Прогресс, 1969. - 299 с.

12. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. - М., Наука, 1987. - 331с.

13. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. - М., Наука, 2000. - 596 с.

14. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. - Харків, Константа, 1996. - 245 с.

Примечаний нет.

2. Типология социальных институтов, их взаимодействие и развитие 8 е34242 ( Контрольная работа, 16 стр. )
2. ФУНКЦИИ И СТРУКТУРЫ СЕМЬИ. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ 6кц4222 ( Контрольная работа, 20 стр. )
2. Хоторнские эксперименты: суть и результаты 10е3к2422 ( Контрольная работа, 19 стр. )
2. Экскурсия и технология ее разработки 19 е464 ( Курсовая работа, 58 стр. )
2. Языковое опосредование мыслительных процессов 9 гк43333 ( Контрольная работа, 21 стр. )
2.1.Завершение антропогенеза. Возникновение общинно-родового строя 18 Разложение первобытного общества, потребности и способности человека, выделившиеся на данном этапе ( Курсовая работа, 33 стр. )
2.3 Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 44у12433 ( Дипломная работа, 87 стр. )
20 регионов с наибольшим объемом капитальных вложений е35242422 ( Дипломная работа, 166 стр. )
2009-Социолог-Методы - 20. ( Реферат, 20 стр. )
3. Система работы с трудновоспитуемыми в деятельности известных педагогов и психологов ен45333 ( Контрольная работа, 19 стр. )
3. Анализ конфликтной ситуации в отделе продаж фирмы МТС 20ссс ( Контрольная работа, 23 стр. )
3. Девиантное материнство: понятие и причины 14к242422 ( Контрольная работа, 21 стр. )
3. Культура и субкультура. Разновидности культуры 10у1311 ( Контрольная работа, 14 стр. )
3. Политическое лидерство в контексте укрепления вертикали власти 126232 ( Контрольная работа, 14 стр. )
3.2. Пути решения проблем и перспективы развития клубов 33564 ( Курсовая работа, 39 стр. )
4. Факторы, формирующие стабильность брачных отношений н45354343 ( Курсовая работа, 43 стр. )
4. Предпосылки и процесс формирования социально-правового сознания 202424242 ( Контрольная работа, 27 стр. )
4. Символический интеракционизм 14783 ( Контрольная работа, 19 стр. )
48. Естественное освещение. Влияние света на организм человека 12 46323 ( Контрольная работа, 23 стр. )
5. "ОНО" и "ОНИ" е3242112 ( Контрольная работа, 28 стр. )
6100701 (к) реф. Социология и политология Теория 10А4 Тема: Нормы социального поведения Количество источников литературы 7 524уйф ( Контрольная работа, 1 стр. )
6101905 (х) 2 глава дип соц работа Доработать к 13.11 1. Нет структуры ГУ (надо рисунок структуры) 2. Нет показателей деятельности за 2005 год (надо количественные показатели, сколько обратилось, скольким помогли) именно за 2005, а не за 2006 и 2003. В ( Контрольная работа, 1 стр. )
6102801(б) Доработка не325ув ( Контрольная работа, 1 стр. )
6121804(б) Кур.р. Процессы и аппараты Объем: 12 А4 практика Тема: Расчет роторной машины: центрифуги. Выполнить расчетно-пояснительную записку. Все требования указаны в методичке (см. 6121804 методичка) у13122 ( Контрольная работа, 1 стр. )
6121804(б) Кур.р. Процессы и аппараты Объем: 12 А4 практика Тема: Расчет сушильной установки: конвейерной сушилки. Выполнить расчетно-пояснительную записку. Все требования указаны в методичке (см. 6121804 методичка) у1й31 ( Контрольная работа, 1 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤