» Главная  » Социология  » Соціологічне дослідження на тему: "Алкоголізм і наркоманія в житті студентів" (Украина)

1. Соціалізація. Основні групи факторів суспільного життя. 3

2. Структура та основні елементи програми соціологічного дослідження. 6

3. Соціологічне дослідження на тему: "Алкоголізм і наркоманія в житті студентів". 9

Література 17

Термін "соціалізація" був вперше використаний американським соціологом Ф. Гідінгсоном ще в 1887 році і означав "процес розвитку соціальної природи або характеру індивіда", "підготовку людського матеріалу до соціального життя" .

Сьогодні поняття "соцiалiзацiя" розглядається як сукупність процесів, через якi людина протягом свого життя набуває знання, ставлення, цінності та форми поведінки, що є суттєвими для ефективної участі у суспільних взаємовідносинах.

Враховуючи те, що такі знання людина отримує в суспільстві і через спілкування з іншими індивідами, можна сказати, що соцiалiзацiя - це тi процеси соціальної взаємодії, через які людина набуває особистість та опановує спосіб життя у своєму суспільстві.

Соціалізація - це складний процес, який має велику кількість параметрів і характеристик, описується сукупністю критеріїв та обмежень. Цей процес здійснюється за етапами, і на кожному етапі діють особливі інституції: сім'я, школа, неформальні об'єднання, трудові колективи, творчі об'єднання й т. ін. Кожний із них здійснює на індивіда певні впливи. Те, що впливає на індивіда прийнято називати факторами. Фактор (від лат. factor - діючий) - причина, рушійна сила процесу, одна з головних умов його здійснення.

Фактори соцiалiзацiї - це ті чинники, які перетворюють народжену дитину у соціальну істоту, формують в неї все необхідне для життя у суспільстві та сприяють появі умов здійснення соціалізації.

Фактори соціалізації складають оточення людини, впливають на її розвиток. На думку деяких дослідників основними факторами соціалізації є: макрофактори, мезофактори, мікрофактори.

Макрофактори: космос, планета, світ, держава, суспільство - впливають на соціалізацію усіх людей планети або великих груп людей, що живуть у певній державі.

1. Западно-европейская социология ХІХ века: О.Конт, Д.С.Милль, Г.Спенсер. -М., 1996. - 352с.

2. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: навчальний посібник. - К., МАУП, 1999. - 344 с.

3. Маковецький А. М. Західна соціологія та її найважливіші напрями і школи. - Чернівці, Рута, 2003. - 344с.

4. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. - Харьков, Торсинг, 2000. - 432 с.

5. Рабочая книга социолога. - М., Едиториал, 2003. - 477с

6. Соболев В. А., Сердюк А. А. Наркомания как объект социологического анализа //Вісник Харківського державного університету. Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи". - Харків, 2000. - № 492. - С. 167-172.

7. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. - М., ИНФРА-М-НОРМА, 1998. - 488 с.

8. Соціологія: короткий енциклопедичний словник (уклад. В.І. Волович та ін.). - К., Український центр духовної культури, 1998. - 377 с.

9. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: учебное пособие. - К., МАУП, 2000. - 304 с.

10. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. - Львів, Кальварія, 1996.- 302 с.

11. Щепанський Я. Элементарные понятия социологии. - М., Прогресс, 1969. - 299 с.

12. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. - М., Наука, 1987. - 331с.

13. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. - М., Наука, 2000. - 596 с.

14. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. - Харків, Константа, 1996. - 245 с.

Примечаний нет.

" 5 главных классиков социологии" ( Реферат, 12 стр. )
"БЕЗНАДЗОРНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КОНЦА XX ВЕКА" ( Контрольная работа, 12 стр. )
"Биографическое изучение развития субъективных качеств личности лиц мужского и женского пола" е352422 ( Курсовая работа, 30 стр. )
"Большая семья - какая она?" 89099 ( Контрольная работа, 17 стр. )
"Борьба с наркотиками" - национальный позор России ( Реферат, 8 стр. )
"Влияние занятий логоритмикой на развитие связной речи у дошкольников" е3522 ( Курсовая работа, 41 стр. )
"Влияние оценочного суждения взрослого на самооценку младшего школьника" е34вввва ( Курсовая работа, 46 стр. )
"Влияние социально-психологического климата семьи на личностное развитие детей" к42422 ( Курсовая работа, 35 стр. )
"Влияние типов семейного воспитания на формирование личностных особенностей детей дошкольного возраста" е3524 ( Курсовая работа, 33 стр. )
"Возможна ли семейная карьера?" е354242444 ( Контрольная работа, 27 стр. )
"ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩАХ" 535333 ( Контрольная работа, 1 стр. )
"ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩАХ" 53242 ( Контрольная работа, 1 стр. )
"Возможные конфликты в семье 89пп ( Контрольная работа, 1 стр. )
"Возможные конфликты в семье. Способы их разрешения" 1188па ( Контрольная работа, 1 стр. )
"ВОЗМОЖНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СЕМЬЕ. СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ" кц24242 ( Контрольная работа, 18 стр. )
"Возможные конфликты в семье. Способы их разрешения" н4744 ( Контрольная работа, 2 стр. )
"Выбор подростком жизненного пути" 5342442 ( Курсовая работа, 38 стр. )
"Диагностика готовности к школе" е3542422 ( Контрольная работа, 19 стр. )
"ДІТИ ВУЛИЦІ": ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ (Украина) ( Курсовая работа, 27 стр. )
"Изучение соотношения уровня самооценки и социометрического статуса у детей старшего дошкольного возраста" ( Курсовая работа, 30 стр. )
"Индустрия fashion: современные тенденции и влияние на молодежь". кц2422 ( Курсовая работа, 40 стр. )
"Конфликт как тип взаимодействия" ( Контрольная работа, 13 стр. )
"Личностные особенности старшеклассников, обучающихся в кадетском корпусе" ну35242 ( Контрольная работа, 27 стр. )
"Личностный образ коммуникатора" ецк421422 ( Курсовая работа, 39 стр. )
"Межличностные взаимоотношения в группе детского сада" е34342422 ( Курсовая работа, 35 стр. )


                                          /  8 (495) 971-76-12  /  info@refport.ru  /     ¤